Na gradbišču trenutno potekajo zaključna dela pri izvedbi krožišča

OIC Nasipi počasi dobiva novo infrastrukturo, saj na gradbišču potekajo dela, ki bodo zaključila izvedbo krožišča. Kaj trenutno poteka na gradbišču pa je z nami delil vodja projekta ureditve OIC Nasipi, g. Jožef Lukmar.

Kaj je bil po vašem mnenju največji minus obstoječe inftrastrukture OIC Nasipi?
Največji problem obstoječe infrastrukture OIC Nasipi so bili zelo otežkočeni dostopi s težkimi transportnimi sredstvi do poslovnih subjektov na območju. Za veliko pomanjkljivost so se izkazale tudi omejitve s preskrbo z zadostno močjo električne energije ter omejitve pri možnosti priključkov poslovnih subjektov na meteorno in še posebej na fekalno kanalizacijo.

Je bilo še kaj takšnega, kar velja izpostaviti?
Vodovodni sistem je bil neustrezno dimenzioniran, predvsem hidrantna, pitna in tehnološka voda so bile pod vprašajem. Otežkočeno pa je bilo tudi širjenje funkcionalnih območji za potrebe širitve dejavnosti zaradi plazovitega območja Nasipov.

Trenutno se spopadate s številnimi nalogami. Kaj v tem trenutku poteka na gradbišču?
Trenutno se na gradbišču izvajajo zaključna dela pri izvedbi krožišča in ceste krožišče EIMD, Kovit – asvaltiranje. Poteka tudi sidranje s prednapenjanjem sider sidrane pilotne stene pod Mizarstvom Podlesnik. Začeli smo s pripravljalnimi deli na oporni konstrukciji pod objektom Tesarstvo Grošelj ter deli pri izvedbi novih trafopostaj Telkom in Kovit. V načrtu so pripravljalna dela za izvedbo meteorne kanalizacije preseka 800 mm, od objekta Kovit, do priključka oziroma izpusta v potok Trboveljščico ter dela na fekalni kanalizaciji območje Metalie.

Ali dela potekajo v skladu s časovnico? Glede na pomanjkanje gradbenega materiala – ste morda dela prilagodili ali s tem ni težav?
Do zime vsekakor nameravamo dokončati asfaltirane površine ter izvedbo novih trafopostaj. Dela potekajo v skladu s predvideno dinamiko, tako, da zaenkrat rok dokončanja del po pogodbi ni ogrožen. Nekaj problemov imamo z dobavo opreme trafopostaj zaradi podražitve materialov na svetovnem trgu, vendar na končni rok izvedbe ne bo vplivalo.


Kateri poseg v OIC Nasipi bo najbolj viden za podjetja, ki tam obratujejo?
Najbolj viden poseg za poslovne subjekte na območju bo vsekakor na novo urejena logistika in s tem nemoteni transporti - dostava materialov, odvoz izdelkov, urejena parkirišča. Poleg tega se z novimi podpornimi konstrukcijami izboljšuje stabilnost območja, preprečujejo vplivi nasipov na obstoječe objekte in s tem daje tudi možnost širitve poslovnih objektov.

Kateri od posegov pa bo bistveno vplival tudi na stanovalce, ki živijo v bližini? Se bo kakovost življenja spremenila?
Področje urejanja je sicer zelo redko poseljeno, bo pa nova izvedba krožišča in cest bistveno povečala tudi varnost za vse udeležence v prometu in stanovalce na območju urejanja.