Datum objave: 20.06.2021

OIC Nasipi v novi podobi

Obrtno industrijska cona Nasipi bo zaživela v novi infrastrukturni preobleki v naslednjem letu. Njeno novo podobo bodo omogočila EU sredstva, nacionalna sredstva in lastna sredstva.


Kakšna prenova čaka OIC Nasipi?

Sanacija brežine
Sanirana bo brežina pod obstoječima halama Mizarstva Podlesnik in Tesarstva Grošelj. Sanacija brežine se bo izvedla s sidrano pilotno steno pod Mizarstvom Podlesnik in podpornim AB zidom, kombiniranim z jeklenimi mikro piloti pod Tesarstvom Grošelj.
Po sanaciji brežine bosta oba poslovna subjekta lahko pristopila k rušenju, novogradnji, dozidavi, ali rekonstrukciji obstoječih poslovnih objektov.

Ureditev krožišča Z ureditvijo novega krožišča se ukine zdajšnje neustrezno in nefunkcionalno križišče ter omogoči uvoz in izvoz tovornih vozil v osrednji del cone. Trenutna ureditev namreč ne omogoča uvoza večjih tovornih vozil in zato se podjetje spoprijema s problemom transporta na lokacijo in z nje. Krožno križišče bo zagotavljalo prevoznost vseh vozil.

Nadzemni vročevod
S predvideno gradnjo krožnega križišča je predvidena prestavitev nadzemnega vročevoda v podzemni vod v dolžini 118 m.

Cesta in cestna razsvetljava
Infrastrukturna ureditev zajema tudi ureditev ceste od krožišča do podjetja Kovit oziroma tudi do podjetja Telkom. Ob cesti bi se posodobilo tudi obstoječe parkirišče, ki je v slabem stanju. Na območju bi zgradili novo traso daljnovodnega elektropriključka in nove transformatorske postaje za potrebe novih proizvodnih prostorov. Poleg tega bi uredili tudi fekalno in mešano kanalizacijo, TV-kabelsko in CA-TV-kabelsko kanalizacijo.
Med proizvodnim objektom Kovit ter objektom podjetja Kalmer in Prototip CC je predviden vod nove cestne razsvetljave, ki bo nato potekala vzporedno z rekonstruirano cesto krožno križišče–Kovit. Dolžina voda cestne razsvetljave skupaj s predvideno elektro NN-kanalizacijo znaša ~390 m.

Obnova vodovoda
Obnova vodovoda se izvaja na celotnem območju OIC Nasipi, tako v območju Industrijske ceste, kot tudi na odseku od krožnega križišča proti poslovnim objektom KOVIT, TELKOM, EIMD.
Stare dotrajane jeklene vodovodne cevi se bodo zamenjale s cevmi iz Duktilne z VRS spojnimi glavami.

Po projektu predvidena dolžina novih cevi iz Duktilne litine je presek:
DN 250: 678 m1
DN 125: 308 m1
DN 100: 132 m1
DN 80: 6 m1


Gradnja odsekov fekalne kanalizacije
V okviru projekta OIC Nasipi bo na novo izvedenih več odsekov fekalne kanalizacije, presekov cevi od DN 200 do DN 800, obstoječa in dotrajana kanalizacija, vključno z greznicami, pa bo odstranjena. Z obnovo fekalne kanalizacije na celotnem območju bodo od poslovnih objektov na območju omogočeni priključki na novo izvedeno gravitacijsko fekalno kanalizacijo. Tako zbrane fekalne vode se bodo priključile na primarni fekalni vod, ki poteka v območju Industrijske ceste do centralne čistilne naprave Trbovlje.

Poleg navedene gravitacijske fekalne kanalizacije bo za območje poslovnih objektov METALIE izveden tudi odsek tlačnega fekalnega voda, ki bo preko črpališča priključen na primarni fekalni vod. S tem bo na območju omogočen priključek in čiščenje odpadnih fekalnih voda na centralni čistilni napravi Trbovlje.

K9vQiBe