Datum objave: 15.05.2021

Za boljše delovanje podjetij in razvoj regije

Podpis pogodbe za OIC Nasipi

Nova ureditev OIC Nasipi bo pripomogla k boljšemu gospodarskemu razvoju Trbovelj in regije na splošno.

V OIC Nasipi se nahaja kar nekaj uspešnih podjetij, ki nestrpno pričakujejo novo infrastrukturno ureditev, ki bo odpravila nekatere pomanjkljivosti same infrastrukturne opremljenosti celotne cone.

Občina Trbovlje je tako prisluhnila podjetnikom, dela, ki bodo v prihodnosti omogočala boljše pogoje za delovanje podjetij v OIC Nasipi, pa so se že začela.

Ključnega pomena je vzpostavitev potrebne javne infrastrukture, ki jim bo omogočila postavitev novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. Podjetja so izrazila potrebo po širitvi proizvodnje zaradi povečanega povpraševanja po njihovih proizvodih in možnosti povečane prodaje v prihodnjih letih.

V okviru operacije se bodo izboljšali pogoji za delovanje podjetij, povečala se bo urejenost delovnega okolja, izboljšal se bo potencial podjetja za internacionalizacijo v nadaljnjih fazah razvoja, povečalo se bo število novih delovnih mest, izboljšalo se bo poslovno okolje.

Omogočil se bo razvoj obstoječih podjetij, povečanje njihove proizvodnje ter potencialno omogočil tudi priselitev novih podjetij v prihodnosti. Širitev proizvodnje obstoječih podjetij in nove delovne linije pomenijo tudi zaposlovanje nove delovne sile ter izboljšanje konkurenčne sposobnosti na trgu.

Podjetja bodo tako delovala v specializiranih, urejenih, gospodarskih conah, kar je tudi občinska vizija, ki je zapisana v občinskem prostorskem načrtu in skladna s smernicami prostorskega načrtovanja.

Priprave na velik projekt
Občina Trbovlje je morala za potrebe projekta in prijave urediti in pridobiti 18 predpogodb oziroma služnostnih pogodb, pet pisem o nameri in izdelati celotno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in dokumentacijo za izvedbo del.