FINANCIRANJE IN POSLANSTVO

Financiranje

Operacijo Infrastrukturna posodobitev Obrtno industrijske cone Nasipi (v nadaljevanju: OIC Nasipi) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.


Poslanstvo

Pri operaciji OIC NASIPI gre za celotno infrastrukturno posodobitev obstoječe industrijske cone, s čimer bo podjetjem omogočeno optimalnejše delovanje ter razvoj in širitev. S projektom se bodo izboljšali pogoji za delovanje podjetij, povečala se bo urejenost delovnega okolja, izboljšal se bo potencial podjetij za internacionalizacijo v nadaljnjih fazah razvoja, povečalo se bo število novih delovnih mest in izboljšalo se bo poslovno okolje.


Glavni razlog za investicijo so gospodarski, ekološki in razvojni učinki, ki jih daje obrtno industrijska cona. Z operacijo se bo zagotovila infrastrukturna posodobitev OIC NASIPI in sicer se bo vzpostavila in posodobila potrebna javna infrastruktura (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki bo omogočila postavitev novih oz. dograditev starih proizvodnih hal, s čimer se bo zagotovil razvoj delujočih družb in omogočil vstop novih podjetnikov v območje OIC NASIPI in tako obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti.

Operacija bo imela širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive ter doprinesla k  spodbujanju regionalnega razvoja, kar je ključnega pomena tako za razvoj občine Trbovlje in regije kot celote.


Z operacijo se bo omogočil razvoj in širitev podjetij, ki delujejo na območju OIC NASIPI ter zagotovili pogoji za privabljanje novih potencialnih podjetij v omenjeno cono. Z operacijo se bodo izboljšali pogoji za delovanje podjetij (obstoječih in novih), povečala se bo urejenost delovnega okolja, izboljšal se bo potencial podjetij (obstoječih in novih) za internacionalizacijo v nadaljnjih fazah razvoja, povečalo se bo število novih delovnih mest ter izboljšalo poslovno okolje.


Cilji

Namen je vzpostaviti  podporno okolje z namenom pospeševanja ustanavljanja novih podjetij ter pomoči pri njihovem delovanju, rasti in razvoju, z namenom, da bodo ta prispevala h gospodarskemu razvoju. Na ta način želimo vzpodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij, povečati inovacijsko aktivnost, omogočiti vračanje mladih izobražencev in delovno aktivnih posameznikov nazaj v regijo, z namenom podjetniške aktivacije.


Glavni cilj operacije je povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednjih podjetij in je skladen z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.


Poleg tega se bo z izvedbo operacije prispevalo k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni in povečalo zaposlovanje v podjetjih na območju operacije.


V občini Trbovlje se bo z operacijo na območju OIC NASIPI uredilo ustrezno in potrebno infrastrukturo in tako zagotovilo kvalitetni prostor za gospodarski razvoj občine in regije in s tem omogočilo ustrezen razvoj proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti, razvoj podjetij, nastajanje novih podjetij ter zagotovilo nove zaposlitvene možnosti srednje in visoko izobraženega kadra Zasavske regije.

EU SKLADI